ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ:
Madde – 1

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir ANONİM ŞİRKET kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri Uyruğu Kimlik No
1 HARUN ÜMİT YAŞAR

İŞÇİ BLOKLARI MAH. 1489 CAD. SEYMEN SELAY SİTESİ ABLOK DAİRE 41

TC TC Kimlik Numarası: 15667101052
ŞİRKETİN UNVANI:
Madde – 2
Şirketin ünvanı 24 TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONU;

Madde – 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

 1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuru­luşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri vil­la, yalı otel ve moteller ve benzer­leri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmaları sun­mak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerleme raporları hazırlamak.
 2. Gayrimenkullerle ilgili proje değeri , analizleri, fizibilite çalışmaları, bölge ve konum araştır­maları , en yüksek ve en iyi kullanım değer analiz çalışmaları Pazar analiz çalışmaları yapmak. gayrimenkul ve gayri­menkule bağlı hakların hukuki du­rumları ile ilgili analiz, raporla­ma ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.
 3. Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınmış olması şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin ve buna bağlı hakları ve gayrimenkulle dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, sermaye piyasası mevzuatının izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlerini yapmak.
 4. Her türlü gayrimenkullerin güncel tarih esas alınarak kira rayiç bedellerini tespit etmek ve bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları gerektiğinde ve talep edilmesi halinde belli sürelerde yenileme raporlarını hazırlamak.
 5. Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınmış olması şartıyla, İstanbul Menkul Kıymetler borsasında işlem gören tüm şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkullerin başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları halinde Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde gayrimenkulleri için değerleme hizmeti vermek, rapor hazırlamak.
 6. Bankalar, Sigorta şirketleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri mevzuatı çerçevesinde kurulan ve kurulacak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak, bu konuda değerleme raporları hazırlamak.
 7. Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanundan tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından,
  belediyelerden, il özel idare müdürlüklerinden, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan,
  bilim adamlarından vb. kaynaklardan teknik destek ve danışmanlık yardımı almak , araştırmalarda bulunmak.
 8. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen esaslara uygun olmak koşuluyla ihtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan teknik hizmet desteği almak.
 9. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerleme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve ilgili mevzuatta ön görülen süre olan 10 yıl boyunca saklanmasını muhafaza edilmesini temin etmek.
 10. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dahil olmayan kurum, kuruluş ve şirketlerin gayrimenkul ve makine teçhizat değerleme taleplerine ilişkin, değerleme raporları düzenlemek.
 11. Bir gayrimenkulün 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’unun 684. Maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686. Maddesi uyarında eklentisi olan unsurları da münferit olarak ekspertiz ve değerleme işlemlerini yaparak, raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.
 12. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.
 13. Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, mülkiyet araştırmaları, imar ruhsat ve proje bilgileri, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri, ipotek haciz ve takyidatların araştırılması ve
  incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.
 14. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına aykırı olmamak kaydı ile;

a) Gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın alabilir, menkul ve emlak komisyonculuğu yapmamak kaydı ile gayrimenkul malları alabilir, iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir.

b) Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesine ayni ve gayri maddi haklarla ile ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminatı alabilir veya verebilir.

c) Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan, iştigal konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ortak olabilir pay veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın alabilir, şirket amaçlarını gerçekleştirebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurabilir, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurabilir veya kurulmuş olanlara sonradan katılabilir, geçici iştirakler kurabilir, bu tür şirketlerin Türkiye’de acentelik, mümessillik, bayilik, franchising veya distribütörlüğünü yapabilir, uluslar arası değerleme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapabilir.

d) Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olamamak ve aracılık işlemleri yapmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin pay ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın alabilir.

e) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vs. muameleleri yapabilir, patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer fikri sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, bu tür hakları, kiralayabilir ve kiraya verebilir ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunabilir.

f) Şirket konusu ile ilgili olarak elektronik ortamda yazılı ve görsel etkileşimli veri kaynağı oluşturabilir.

g) Şirket gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanabilir, araştırmalarda bulunabilir.

h) Şirket iştigal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde şubeler açılabilir.

ı) Şirket iştigal konusu ile ilgili şirketlerle iştigal edebilir, kurulmuş olan şirketlerde ortak çalışabilir, kısa ve uzun süreli konsorsiyumlar tesis edebilir.

j) Şirket konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için gerekli olabilecek iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden her türlü uzun ve kısa vadeli krediler temin edebilir ve bunlarla ilgili tasarrufta bulunabilir. Emval ve kefalet kredileri temin edebilir, bunlar ile ilgili şirket taşınmazları ve iktisap kıymetleri ipotek ettirebilir. Yapılmış olan ipotekleri fek ettirebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak şartıyla ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde, yasal izinler alınarak keyfiyet; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunun onayına sunulur ve bu yönde karar alındıktan sonara şirket bu işleri ticaret sicil müdürlüğüne tescil ve ilan ettirdikten sonra yapabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ :

Madde – 4:

Şirketin Merkezi Ankara İli Çankaya İlçesi’ndedir.

Adresi; İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:43/3 Çankaya /Ankara’dır.

Adres değişikliğinde yeni adres,Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ‘nde ilan ettirilir. Tabi olduğu kurumlara yasal süresi içinde bu adres değişikliğini bildirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil et­tirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi

Madde – 5:

Şirketin süresi süresiz olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ:
 
Madde – 6
Şirketin sermayesi 500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 500.000 paya ayrılmıştır.
Bu sermaye

400.000 paya karşılık 400.000,000 Türk Lirası, HARUN ÜMİT YAŞAR

50.000 paya karşılık 50.000,000 Türk Lirası, DİLEK YAŞAR

50.000 paya karşılık 50.000,000 Türk Lirası, KADRİYE KOÇ

tarafından nakden ödenmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde – 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 3 üyeden oluşan bir yönetim Kuru­lu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır.

İlk yönetim kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

15667101052 T.C. Kimlik No ‘lu İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ 1489. CAD.12/41 ÇANKAYA /ANKARA adresinde ikamet eden HARUN ÜMİT YAŞAR Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ :

Madde – 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sö­zleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.


YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLARA VE TEMSİL ŞEKLİ

Madde – 9

Yönetim Kurulu üyelerinden; İlk 3 yıl için 15667101052 T.C. Kimlik No’ lu İŞÇİ BLOKLARI MAH.1489 CAD.12/41 ÇANKAYA /ANAKARA adresinde ikamet eden, HARUN ÜMİT YAŞAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli; Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

GENEL KURUL

Madde – 10

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu  şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İLAN:

Madde – 11

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşuluyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır.
Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile de yapılabilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.

HESAP DÖNEMİ :

Madde – 12

Şirketin hesap yılı ocak ayının ilk gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

Madde – 13

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE :

Madde – 14

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde – 15

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

HARUN ÜMİT YAŞAR